Binnie Kristal-AnderssonBinnie Kristal-Andersson är ansvarig för PSYKOTERAPI- och PSYKOLOGMOTTAGNINGEN PÅ SÖDERMALM.

Binnie Kristal-Andersson är fil. dr. i psykologi, och praktiserande legitimerad psykolog och psykoterapeut med handledarutbildning samt specialistkompetens inom klinisk psykologi (behandling, handledning, konsultation, rådgivning och särskilda åtgärder).
Hon är medlem av Sveriges Psykologförbund, Riksföreningen PsykoterapiCentrum och Svenska föreningen för ISTDPBinnie Kristal-Andersson har mångåriga erfarenhet av terapeutiskt och förebyggande arbete med individer, par, familjer och grupper i alla åldrar och olika svårigheter, samt flyktingar, traumatiserade och torterade flyktingar och invandrare.

Hon har i många år arbetat som handledare och utbildare i olika statliga myndigheter, kommuner, landsting, religiösa och frivilligorganisationer samt privata företag i Sverige, Norge, Finland, Danmark och andra länder.
 

Binnie Kristal-Andersson föddes och växte upp i det mångkulturella Brooklyn, New York, och kom till Sverige 1966. Här fullföljde hon sin kliniska utbildning och forskning med tonvikt på flyktingars och invandrares problem. Hon var en av de första i Skandinavien som tog upp de yttre och inre svårigheter som kan uppstå hos människor när de lever i ett nytt land.


Hennes doktorsavhandling i psykologi publicerades som bok på svenska,  "Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn – en psykologisk model" (Studentlitteratur 2001), och engelska, "Understanding refugees, immigrants and their children – a psychological model" (Studentlitteratur 2001). Den handlar om de särskilda inre och yttre svårigheter flyktingar, traumatiserade och torterade flyktingar, invandrare och deras barn kan genomgå i det nya landet, och hur man bäst kan stödja dem genom psykoterapi, stödsamtal och förebyggande åtgärder. Den beskriver en specifik psykologisk modell och hur den referensram som är förenad med den kan tillämpas i terapi och stödarbete med individer (vuxna, barn, tonåringar). familjer och grupper, samt ett årslångt utbildningsprogram baserat på referensramen. Kristal-Andersson konstruerade referensramen för att undersöka hur förändringar av flyktingens/invandrarens yttre situation kan orsaka inre psykologiska förändringar.


Kristal-Andersson är författare till flera skönlitterära arbeten film och teater, samt facklitteratur.


 
Binnie Kristal-Andersson

Tel: 08-669 55 52 - Fax: 08-669 73 19Presentation

Kontakta.html
Welcome.html
KontaktaKontakta.html
svenska
englishWelcome.html