Binnie Kristal-Andersson

Psykoterapi- och Psykologmottagningen på Södermalm har för närvarande möjlighet att påbörja individual- och grupphandledningar, konsultationer, samt erbjuder föreläsningar, workshops, seminarium och längre utbildningar.

MOTTAGNINGSANSVARIG

Binnie Kristal-Andersson, fil.dr., leg. psykolog och leg. psykoterapeut med psykoterapihandledarutbildning samt specialistkompetens inom kliniskpsykologi (särskilda åtgärder, behandling, rådgivning, särskild konsultation och handledning). Hon har lång erfarenhet av behandlingsarbete, handledning och utbildning inom:

 1. olika institutioner inom landstinget

 2. olika kommunala institutioner

 3. kriminal- och frivård

 4. flykting- och invandrarbyråer

 5. flyktingmottagningar

 6. behandlingshem

 7. utredningshem

 8. psykiatrisk öppen- och slutenvård

 9. frivilligorganisationer

 10. privata företag och organisationer

 11. grund- och högskola

Binne Kristal-Andersson handleder och/eller utbildar individer och/eller grupper bestående av både blandade och enhetliga yrkeskategorier med varierande psykologiskt kunskap; och/eller utbildning i psykoterapi och stödsamtal. Hon har mångårig behandlings-, handlednings- och konsultationserfarenhet till yrkesmänniskor som arbetar med ungdomar, vuxna och familjer, både individuellt och i grupp. De vanligaste förekommande problemen och ämnen som Kristal-Andersson är tillfrågad att ta upp i föreläsningar, seminarier och handledningar är följande:

 1. stress, arbetsrelaterad utmattning och utbrändhet

 2. självförtroendeproblem

 3. oro och förvirring

 4. ångest och depression

 5. kris- och sorgreaktion

 6. relations- och separationsproblem

 7. barndom och bakgrundssvårigheter

 8. sexuella störningar och avvikelser

 9. anorexi och bulimi

 10. fysisk och/eller psykisk misshandel

 11. incest

 12. trauma

 13. missbruk

 14. personlighetsstörningar

 15. samtalsteknik

 16. personlig utveckling

 17. coachning

 18. föräldrarådgivning

Flyktingar, invandrare och deras barn 

 1. flyktingars/invandrares och deras barns psykologiska och anpassningssvårigheter – stöd- och behandlingarbete av dessa svårigheter

 2. flyktingars/invandrares trauma och tortyrupplevelser – och deras behandling

 3. fördomar, diskriminering, främlingsfientlighet, rascism – tillvägagångsätt att förebygga, möta, bekämpa och övervinna dem

 4. nödvändiga inre och yttre egenskaper hos flyktingars/invandrars behandlaren

 5. kulturella spärrar

 6. egen och klientens kulturella identitet och hur denna kan påverka mötet och processen

 7. individuell- och gruppmöten och terapier med flykting och invandrare
  stödarbete, kris- och kortidssamtalen och terapier med flyktingar och invandrare

 8. flykting-/invandringslagstiftning och policy och dess följdverkningar på individens och familjens psykiskt tillstånd

 9. flykting/invandrarbarn och tonåringar i indivduell- och gruppterapi och stödarbete

 10. flyktingars/invandrares och deras barns psykologiska och anpassningssvårigheter – stöd- och behandlingarbete av dessa svårigheter

 11. flyktingars/invandrares och deras barns psykologiska och anpassningssvårigheter – stöd- och behandlingarbete av dessa svårigheter

 12. flyktingars/invandrares och deras barns psykologiska och anpassningssvårigheter – stöd- och behandlingarbete av dessa svårigheter

 13. flyktingars/invandrares och deras barns psykologiska och anpassningssvårigheter – stöd- och behandlingarbete av dessa svårigheter

 14. flyktingars/invandrares och deras barns psykologiska och anpassningssvårigheter – stöd- och behandlingarbete av dessa svårigheter

När det gäller flyktingar och invandrare, har Binnie Kristal-Andersson lång erfarenhet av utbildning och/eller handledning till alla personal and andra som kommer i kontakt med dessa grupper. Hon har specialiserat sig på deras psykologiska och sociala svårigheter, behandling/handledning om tortyrskador och trauma orsakade av krig och organiserat våld. Under många år har hon handlett/undervisat individer och grupper i Skandinavien och har även varit verksam som handledare/utbildare i krigsdrabbade länder.

Binnie Kristal-Andersson har flera år organiserat, undervisat och handlett en ettårig högskole terapi- och stödsamtalsutbildning vid Åbo Akademi i Finland och Ersta & Sköndal högskola i Sverige, riktad till yrkesmänniskor som arbetar med flyktingar/invandrare.

Hon blev filosofie doktor i psykologi år 2000. Doktorsavhandlingen publicerades som bok på svenska och engelska ”Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn – en psykologisk modell (Understanding refugees, immigrants and their children – a psychological model)” (Studentlitteratur 2001). Den handlar om de särskilda inre och yttre svårigheter flyktingar, traumatiserade och torterade flyktingar, invandrare och deras barn kan genomgå i det nya landet, och hur man bäst kan stödja dem genom psykoterapi, stödsamtal och förebyggande åtgärder.

Binnie Kristal-Andersson är medlem av Sveriges Psykologförbund, Riksföreningen PsykoterapiCentrum och Svenska föreningen för ISTDP.

Hon ger handledning och utbildning på sin egen mottagning eller reser till olika institutioner/arbetsplatser.

RING ELLER SKRIV FÖR VIDARE INFORMATION!
 

Binnie Kristal-Andersson

Tel: 08-669 55 52 - Fax: 08-669 73 19Utbildning, handledning och föreläsningar

Kontakta.html
Welcome.html
KontaktaKontakta.html
svenska
englishWelcome.html